Skills

INTEGRATION

HTML

.

CSS

.

HUGO

.

WORDPRESS

.

SYMFONY

.

PROGRAMMING

JAVASCRIPT

.

PHP

.

C++

.

PYTHON

.

GO

.

OS / Versionning

Ubuntu

.

FREEBSD

.

PFSENSE

.

GIT

.

DOCKER

.